kumi embu para 3 kyu

por | 9 mayo, 2024

Un examinado inicia para (1), (3) y (5) y el otro inicia para (2), (4) y (6).

El examinador indicará el papel de cada uno antes de iniciar.

(1) Tenchi Ken Dai-ikkei (en pareja)

(2) Ryusui geri (ushiro)

(3) Ryote yori nuki

(4) Ryu’o Ken Dai-ikkei (en pareja)

(5) Uwa uke zuki (omote)

(6) Gyaku gote continuando a mae yubi gatame

Categoría: